برای ورود به اتاق می توانید بدون نیاز به نام کاربری و رمز؛ از دکمه "میهمان" استفاده کنید