نمایش محتوا نمایش محتوا

هر شب ساعت 8 به مدت 10 شب از سوم تیرماه
با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه

A Series of Thematic Webinars with a Focus on - The Ten-Day Period of Munificence

 Every night at 8 p.m  for 10 nights from June 23

 With the speeches of thinkers of the Islamic world